Convention Chairman: Trisha Marsh & John Marsh

2017.jpg

Trisha Marsh                                                                          John Marsh

 Detachment E. T. Brisson #063                                           Detachment E. T. Brisson #063

12370 Lake Shalimar Dr.                                                    12370 Lake Shalimar Dr.

Bonita Springs, FL 34135                                                   Bonita Springs, FL 34135  

Telephone: (239) 961-0441                                               Telephone: (239) 287-1396

Email: pwmarsh47@yahoo.com                                          Email: jcm2149@yahoo.com